مرکز جامع توانبخشی نگار عصر ( واقع در شهر کاشان )blank

ضرورت انجام مداخلات زودهنگام در توانبخشی کودکان معلول و عدم وجود برنامه ای مسنجم در این زمینه ، کارشناسان و متخصصین فعال مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) را به سمت طرح غربالگری نوزادان به منظور بررسی وجود یا عدم وجود تأخیر تکاملی و عوامل مستعدکننده بروز آن، سوق داد. اجرای این طرح که با زحمات حضرت آیت الله امامی کاشانی(دامت برکاته) به مدت دو سال به طول انجامید و نتیجه آن توجه بیشتر به مداخلات زودهنگام و زمینه ساز تشکیل شعبه ای از مؤسسه توانبخشی ولی عصر(عج) در سال 1379 در کاشان شد. این شعبه در قالب مرکز جامع توانبخشی نگار عصر از سال 1384 به منظور ارائه خدمات توانبخشی به کودکان کم توان ذهنی یا جسمی در قالب بخشهای «پایش رشد کودکان » ،« آموزش روزانه برای کودکان زیر 6 سال دارای مشکلات ذهنی » و بخش جامع توانبخشی در حال خدمت رسانی است.

آدرس : کاشان : خیابان شهید بهشتی – بن بست آزادی بیست و پنج
تلفن : 55465511-031
دورنگار: 55465512- 031
ایمیل : negar@vrf.ir