فرم پذیرش مدرسه علمیه حضرت آیت الله ابوتراب امامی کاشانی (ره)

شرایط پذیرش: • اتمام پایه‌های تحصیلی 1 تا 6 • ارائه تأییده اخلاقی از مدرسه علمیه سابق • موفقیت در مصاحبه پذیرش • اولویت با طلاب متأهل

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.