بسمه تعالی

بديهي است طلبه‌اي كه پاي در محيط مقدّس حوزه علميّه و خانه معنوي امام عصر عليه السلام مي‌گذارد به صورت طبيعي و عادي به دنبال تحصيل علم و كمال است و چنين فردي نه تنها با علاقه و اشتياق به قوانين عمومي و نيز قوانين مدرسه احترام عملي مي‌گذارد بلكه به دنبال اجراي آن توسط ديگران نيز هست . امّا به دليل آنكه در تمامي اقشار افرادي بي‌انضباطي هم يافت مي‌شوند كه با تربيت عادي تعليم و تربيت شايسته نمي‌يابند به ناچار در مقررات براي چنين اوضاع و احوال و افرادي نيز پيش‌بيني مقررات ويژه انجام مي‌پذيرد بنابراين ضروري است كه شرايط پذيرش و قوانين ذیل را با دقّت مطالعه و آنگاه اقدام به ثبت نام در اين مدرسه نماييد . از بذل عنايت شما به نكات ذيل سپاسگزاريم .

 1. زیّ طلبگی و از جمله پوشش مناسب ( لباس مقدّس روحانیّت برای طلاب ملبّس و لباس هایی مانند یقه طلبگی، لباس رویین مناسب و … برای طلاب غیرملبّس ) را رعایت نمایم .
 2. حضور بهنگام در كلاس درس و مراسم صبحگاهي را رعایت نمایم .
 3. شركت فعّال ، با نشاط و متين در كلاس را رعایت نمایم .
 4. انجام مباحثه و گزارش ساعات مباحثه به صورت ماهانه را رعایت نمایم و آن را مورد توجّه قرار دهم.
 5. یادداشت برداری برای هر درس و تحویل آن در تاريخ مقرّر را الزامی تلقّی نمایم .
 6. انجام بهنگام مراحل اخذ مرخصي استحقاقي و استعلاجي تا مرحله صدور برگه مرخصي را رعایت نمایم .
 7. يادداشت آيات و روايات آغاز درس روزانه و شركت منظّم در درسهاي اخلاق به صورت مشتاقانه را رعایت نمایم .
 8. تنها استفاده از مرخصي استحقاقي در طول ماه حداكثر تا دو روز را مجاز تلقّی و از تقاضای بیش از آن خودداری نمایم .
 9. غيبت ساعتي با هماهنگي قبلي در طول ماه حداكثر تا سقف 8 ساعت را مجاز بدانم .
 10. توجّه داشته باشم که حضور رأس ساعت در كلاس درس الزامی است و تأخير در حضور و تسريع در خروج بيش از 10 دقيقه غيبت و كمتر از 10 دقيقه در 3 جلسه يك غيبت در آن درس محسوب مي‌شود و ترك كلاس و عدم بازگشت نیز غيبت محسوب مي‌شود .
 1. اطلاع دارم که مرخصي استحقاقي و غيبت‌هاي مجاز مشروط به هماهنگي قبلي و قبل از ساعت برگزاري كلاس و داشتن عذر موجّه است و در غير اين صورت غير مجاز تلقّي مي‌گردد .
 2. اطلاع دارم که چهار ساعت غيبت مجاز پي در پي يا متوالي در حكم يك روز مرخصي است .
 3. اطلاع دارم که سفرهاي زيارتي و مانند آن در ايّام رسمي تحصيلي، غيبت غير مجاز محسوب مي‌گردد .
 4. اطلاع دارم که انجام امور بانكي و خانوادگي كه در غير ساعت درسي ميسّر است، عذر موجّه نيست و غيبت غير مجاز تلقّي مي‌شود .
 5. اطلاع دارم که سه روز غيبت غير مجاز در طول ماه موجب كسر نيمي از شهريه و بيش از پنج روز عامل عدم تعلّق شهريه مدرسه است .
 6. اطلاع دارم که ساعات مرخصي به منزله غيبت مجاز طلبه در هر درس محاسبه مي‌شود .
 7. اطلاع دارم که حضور منظّم در تمامی فوق برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی تربیتی مدرسه الزامی است .
 8. اطلاع دارم که حقّ درخواست انتقالی میانسال تحصیلی به مدارس علمیه دیگر را ندارم و از طرف مدرسه با درخواست مذکور موافقت نمی‌گردد .
 9. اطلاع دارم که اگر به هر دلیلی اقدام به ترک تحصیل نموده یا توسّط کمیته انضباطی اخراج شدم، خسارت‌های وارده اعمّ از کمک شهریه دریافتی و سایر هزینه‌های مستقیم را باید پرداخت نمایم .

 

*** موسسه فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان ***